1.    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

 

2.    LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS.
1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234.

 

3.     ĮSAKYMAS DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO.
2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-663.

 

4.     ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS PSICHOLOGO BENDRŲJŲ PAREIGINIŲ NUOSTATŲ.
2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548.

 

5.     ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS PSICHOLOGO ASISTENTO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO.
2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1549.

 

6.     LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMAS.
2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198.

 

7.     DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.
2011 m. balandžio 11 d. Nr. V-579.

 

8.     ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO.
2003 m. spalio 9 d. Nr. ĮSAK-1407.

 

9.     ĮSAKYMAS DĖL PSICHOLOGŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ MOKINIUI, ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.
2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. V-1161.

 

10.   DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.
2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795.

 

11.   ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOSE PATVIRTINIMO.
2018 m. kovo 8 d. Nr. V-229.

 

12.  ĮSAKYMAS DĖL REGIONINIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRŲ KŪRIMO IR JŲ VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO.
2022 m. spalio 6 d. Nr. V-1597.

 

13. DĖL ATLYGINIMO UŽ PSICHOLOGŲ VEIKLOS SUDĖTINGUMĄ: 1-15 PROC UŽ DARBĄ SU DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIAIS.
Į 2023-02-13 paklausimą